กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
กังวลเรื่อง Japanese GPS ใครมี
พิศิษฐ์ จงสถิตย์วัฒนา pisitjongs@gmail.com
25/07/2018 05:54
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ