What is Abiraterone Used for? - Abirapro 500mg tablet

Buy Abirapro 500mg OnlineAbiraterone Acetate ซึ่งเป็นยารักษาด้วยฮอร์โมนภายใต้ชื่อ Abirapro ที่มีความแรง 500 มก. คล้ายกับยาชื่อแบรนด์ Zytiga® ในแง่ของการใช้ ปริมาณ และรายละเอียดอื่นๆ Abirapro 500mg ใช้รักษาผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่ทนต่อระยะลุกลามได้ ช่วยในการทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายผลิตโดย Glenmark (Onkos) Pharmaceuticals Ltd. ยานี้มาในแพ็ค 60 เม็ด แท็บเล็ต Abirapro 500 มก. ระบุร่วมกับ prednisone เพื่อรักษา mCRPCหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Abirapro 500 mg และรายละเอียดอื่นๆ โปรดเยี่ยมชมเรา - ร้านขายยาเฉพาะทางที่เชื่อถือได้