ขอวีซ่านักเรียนโดยให้ญาติเป็นsponsor

ขอวีซ่านักเรียนโดยให้ญาติเป็นsponsor
ต้องใช้เอกสารชี้แจงความสัมพันธ์อะไรบ้างครับ