เปิดรับสมัคร!!โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

High School Exchange Program
เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 15-18 ปี เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐบาล เริ่มเรียน 2016-17

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนไทยให้กว้างไกล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
4. เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นในสังคม

หลักฐานการสมัคร


1. สำเนาแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีเป็นภาษาอังกฤษ (รวมปีปัจจุบัน + 2 ปีย้อนหลัง)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 -18 ปี
2. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5
3. ผลการเรียนในแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
4. ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0
5. เป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี
6. เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และต้องการเพิ่มประสบการณ์ในต่างแดน


ประเทศสหรัฐอเมริกา
http://www.athomestudytravel.com/program/high-school-exchange/America/


ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี
http://www.athomestudytravel.com/program/high-school-exchange/Germany/


ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส
http://www.athomestudytravel.com/program/high-school-exchange/France/


ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
http://www.athomestudytravel.com/site_media/upload/news/HighSchoolExchange_in_China_2013-2014.pdf


ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์
http://www.athomestudytravel.com/program/high-school-exchange/Ireland/

ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
http://www.athomestudytravel.com/AT HOME STUDY TRAVEL CO., LTD
K.C.C. Building No. 2, 2nd Floor, Soi Silom 9
Silom Road., Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-2381241-2 Fax: 02-2381243 Mobile: 080-587-1918
E-mail: [email protected]
Website: www.athomestudytravel.com

;D