กลุ่มย่อย
ญี่ปุ่น - Japan
ญี่ปุ่น: 日本 Nihon/Nippon นิฮง/นิปปง
เกาหลี - Korea
เกาหลีเหนื่อ 북한 และ เกาหลีใต้ 대한민국
การท่องเที่ยวต่างประเทศ
969
views
11
posts
saplug_cu@hotmail.com
05/11/2012 22:06
4,292
views
3
posts
be lonely
05/11/2012 12:41